Felhasználási feltételek

Az ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság által létrehozott és üzemeltetett www.novenyvedoszer.info elnevezésű, internetes kert-agrár ár összehasonlító portál – Általános Kereskedői Felhasználási Feltételei

I. Értelmező rendelkezések
II. Bevezetés
III. Alapvető tudnivalók
IV. A kereskedői fiók
V. A termékfeltöltéssel és az értékesítéssel kapcsolatos rendelkezések
VI. Fogyasztói jogok
VII. Felelősség
VIII. Fizetési feltételek, a késedelem jogkövetkezményei
IX. Kapcsolattartás
X. Záró rendelkezések

I. Értelmező rendelkezések:

Üzemeltető: az ITENT Kft., mint jogi személy, amely az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki, illetve amely a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon megtalálható bármely ajánlatra vételi ajánlatot tesz

Internetes kert-agrár ár összehasonlító portál: az ITENT Kft. által létrehozott és üzemeltetett,  www.novenyvedoszer.info elnevezésű honlap, amelynek fő profilja a növényvédő szer  területet érintően a magyarországi piacon fellelhető termékek és szolgáltatások adattartalmainak, főbb jellemzőinek, felhasználási összefüggéseinek és árainak feltüntetése és összehasonlítása.

Termék: az ITENT Kft. által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info elnevezésű internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetett és értékesítésre szánt valamennyi birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, továbbá valamennyi igénybe vehető szolgáltatás.

Kereskedő: Minden olyan egyéni vállalkozó, egyéni cég és gazdálkodó szervezet, akinek az ajánlatai az Üzemeltetővel létrejövő szerződés alapján, az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetésre kerülnek

II. Bevezetés:

A jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan egyéni vállalkozóra, egyéni cégre és gazdálkodó szervezetre, akinek az ajánlatai az Üzemeltetővel megkötött szerződés alapján, az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetésre kerülnek.

Azzal, hogy a Kereskedő tudomásul veszi, hogy a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon bármely ajánlata közzétételre kerül, egyúttal elismeri és kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartott egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet.

Azzal, hogy a Kereskedő tudomásul veszi, hogy a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon bármely ajánlata közzétételre kerül, egyúttal elismeri és kijelenti továbbá azt is, hogy az online kereskedelmi forgalomba hozható termékei értékesítéséhez igénybe kívánja venni az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító oldalt.

Azzal, hogy a Kereskedő bármely ajánlata a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon történő közzétételre kerül, a Kereskedő kijelenti, és egyben szavatolja azt is, hogy a hivatkozott termékek - ideértve esetlegesen az engedélyköteles termékeket is -  értékesítéséhez rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és hatósági hozzájárulásokkal.

Az Üzemeltető adatai:

Cégneve: ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona út 29.
Cégjegyzékszáma: 01-09-739067
Adószáma: 13511854-2-41
E-mail címe: itent@itent.hu

III. Alapvető tudnivalók:

Az internetes kert-agrár ár összehasonlító portál használatával a Kereskedő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételeket. Az Üzemeltető és a Kereskedő közötti jogviszonyra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető az Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek esetleges módosításáról a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon – felhívás formájában – ad tájékoztatást. Amennyiben a Kereskedő mindezeket követően a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi, az egyben az Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek módosításának az elfogadását is jelenti.

A  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál használata során a Kereskedő köteles mindenben a valóságnak megfelelően tájékoztatni az Üzemeltetőt. Az Üzemeltető jogosult a Kereskedő tevékenységét bármikor moderálni, továbbá a Kereskedő által megadott adatokat bármikor ellenőrizni, így amennyiben esetlegesen az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Kereskedő által megadott adatok, illetve a Kereskedő által nyújtott tájékoztatás, vagy a Kereskedő tevékenysége nem, vagy nem teljes mértékben felelnek meg a valóságnak, illetve az bármely módon törvénytelennek, vagy erkölcstelennek minősülhet, az Üzemeltető jogosult a Kereskedő hozzáférését teljesen, vagy részlegesen korlátozni.  

IV. A kereskedői fiók

A Kereskedő az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portált az Üzemeltető által a Kereskedő részére - egyéni adattartalommal - létrehozott kereskedői fiókon keresztül jogosult használni. A kereskedői fiók adatokkal történő feltöltését akár a Kereskedő, akár a Kereskedő felelősségére és kérésére az Üzemeltető is elvégezheti, a Kereskedő által közölt adatok alapján.

A Kereskedő, az Üzemeltető által a részére létrehozott kereskedői fiókot a fiók aktiválását követően tudja használni.

A kereskedői fiók aktiválását a Kereskedő köteles elvégezni. A kereskedői fiók aktiválásához az Üzemeltető által generált ún. aktiváló kód, vagy aktiváló e-mail szükséges, melyet az Üzemeltető küld meg a Kereskedő kérésére a Kereskedő által megadott elektronikus levelezési címre.

Az Üzemeltető a kereskedői fiók aktiválásához szükséges aktiváló kódot, vagy aktiváló e-mailt a Kereskedő kérésére küldi meg a Kereskedő részére. Az Üzemeltető köteles a Kereskedő erre irányuló kérését a lehető legrövidebb határidőn belül megvizsgálni és amennyiben a Kereskedő jelentkezése és kérése nem tekinthető erkölcstelennek és a hatályos jogszabályokba sem ütközik, az Üzemeltető köteles azt jóváhagyni. Az Üzemeltető kifejezetten és visszavonhatatlanul fenntartja magának a jogot a Kereskedő jelentkezésének és kérésének indokolás nélküli elutasítására. A hivatkozott eljárás során a Kereskedő köteles az Üzemeltetővel jóhiszeműen és tisztességesen eljárni, valamint kölcsönösen együttműködni.

A kereskedő fiók arculatát, szerkezetét és működési elveit az Üzemeltető határozza meg és jogosult azt a Kereskedő értesítése mellett bármikor megváltoztatni.

A Kereskedő a kereskedői fiók törlését bármikor kezdeményezheti az Üzemeltetőnél. Az Üzemeltető a Kereskedő erre irányuló igényének tudomására jutásától számított munkanapokon legkésőbb 48 órán belül, egyéb esetekben legkésőbb 96 órán belül köteles eleget tenni abban az esetben, ha a Kereskedő nem áll felfüggesztés, vagy kizárás hatálya alatt, ha a Kereskedőnek nem áll fenn tartozása az Üzemeltető felé, továbbá ha a Kereskedőnek a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon keresztül bonyolított valamennyi értékesítési ügylete lezárásra került. A kereskedői fiók törlésével egyidejűleg az Üzemeltető és a Kereskedő között fennálló és a jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony automatikusan, minden külön értesítés nélkül megszűnik. 

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Kereskedővel szemben végelszámolási-, csőd-, vagy felszámolási eljárás indult, vagy harmadik személy a Kereskedő törlését kezdeményezte, az Üzemeltető jogosult a Kereskedő kereskedői fiókjának használatát felfüggeszteni és megfelelő vagyoni biztosíték nyújtását kérni a Kereskedőtől. Amennyiben az Üzemeltető erre irányuló kérését a Kereskedő megtagadja, vagy a vagyoni biztosíték nyújtásával indokolatlanul késedelembe esik, az Üzemeltető jogosult a Kereskedő hozzáférését teljesen megszüntetni. 

V. A termékfeltöltéssel és az értékesítéssel kapcsolatos rendelkezések

Az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálra - a megfelelő termékkategóriába – az Üzemeltető tölti fel a termékeket és a szolgáltatásokat. A Kereskedő azonban jogosult az adott termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan a termék, vagy a szolgáltatás árát, a szállítási- és a fizetési feltételeket, valamint a termék, illetve a szolgáltatás elérhetőségét a portálra feltölteni.

A termékek, valamint a szolgáltatások – a megfelelő termékkategóriákban – az ún. terméklapokon kerülnek megjelenítésre. A terméklapok arculatát, szerkezetét, adattartalmát az Üzemeltető határozza meg. A terméket, illetve a szolgáltatást a tulajdonságainak megfelelően legjellemzőbb termékkategóriában kell elhelyezni. Az Üzemeltető – a Kereskedő külön értesítése nélkül is – belátása szerint jogosult a terméket, illetve a szolgáltatást más termékkategóriába áthelyezni.

Az Üzemeltető a terméklapok arculatát, szerkezetét és adattartalmát úgy köteles meghatározni, hogy a terméklap az adott termékre, illetve szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi – a megvételhez szükséges – fontos információt tartalmazza. A terméklapon nem jeleníthető meg olyan kép, vagy fénykép, amely nem az adott terméket ábrázolja.

Amennyiben az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon – a megfelelő termékkategóriában – bármely termék, vagy szolgáltatás közzétételre kerül, ez egyben az adott terméket, vagy szolgáltatást érintően vételi ajánlat közzétételének is minősül, így a termék, vagy a szolgáltatás a feltöltéssel egyidejűleg bármely regisztrált Felhasználó számára megvásárolhatóvá válik.

A Kereskedő a termék, vagy a szolgáltatás Üzemeltető általi közzétételével egyidejűleg, egyben feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a portál bármelyik regisztrált Felhasználójától származó érvényes és hatályos vételi ajánlat esetén a terméket, vagy a szolgáltatást a portálon feltüntetett áron és az ott megjelölt állapotban, illetve módon értékesíti, illetve nyújtja a regisztrált Felhasználó részére.

A Kereskedő feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a terméklapokon általa megjelenített információkért minden esetben felelősséggel tartozik. A Kereskedő feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszi azt a tényt is, hogy a terméklapokon általa megjelenített információk egyben a Kereskedő által nyújtott fogyasztói tájékoztatásnak is minősülnek.

A Kereskedő feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszi azt a tényt is, hogy az Üzemeltető - saját egyéni döntése alapján - bármely terméklapot, vagy bármely terméket, illetve szolgáltatást, továbbá a terméklap, vagy a termék és a szolgáltatás bármely adatát bármikor kiemelheti, vagy hirdetés céljára felhasználhatja. A Kereskedő a hivatkozott kiemelésekkel, vagy hirdetésekkel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a jelzett típusú igények érvényesítéséről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

A Kereskedő feltétel nélkül tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely regisztrált Felhasználó a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon megtalálható bármely termék, vagy szolgáltatás tekintetében vételi ajánlatot tesz, ajánlatához a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 211. §-ban foglalt rendelkezések értelmében kötve marad, tehát a vételi ajánlattal érintett termék, vagy szolgáltatás tekintetében kötelező érvényű ajánlatot tesz a Kereskedő részére. A vételi ajánlatot a Kereskedő elsődlegesen az Üzemeltető által a Kereskedő részére átadott elektronikus felhasználói levélcímre megküldött e-mail útján igazolja vissza. Mindezek alapján, a vételi ajánlat Kereskedő által történő elfogadásával egyidejűleg, a szerződés a Felhasználó és a Kereskedő között létrejön. A hivatkozott szerződésben foglaltakat ezért mind a Felhasználó, mind a Kereskedő köteles betartani és teljesíteni. A szerződést érintő, illetve a szerződésből fakadó valamennyi igényt, így a fogyasztói jogokat is, a Felhasználó kizárólag a Kereskedőnél érvényesítheti. Amennyiben a Felhasználó a hivatkozott szerződés kapcsán szerződésszegést követ el és ezt a tényt a Kereskedő az Üzemeltető felé jelzi, úgy az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését teljesen, vagy részlegesen korlátozni. Amennyiben a Kereskedő követ el a hivatkozott szerződés kapcsán szerződésszegést és ezt a tényt a Felhasználó az Üzemeltető felé jelzi, úgy az Üzemeltető jogosult a Kereskedő hozzáférését teljesen, vagy részlegesen korlátozni.

A  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agár ár összehasonlító portálon keresztül történő értékesítésre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

VI. Fogyasztói jogok

A Felhasználó a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat közvetlenül a Kereskedőnél érvényesítheti. A fogyasztói jogok érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tájékoztatásért a Kereskedő tartozik felelősséggel. A fogyasztói jogok érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tájékoztatást a Kereskedő a kereskedői fiókján keresztül is nyújthatja, melynek az alábbiakban meghatározott adatai ezen tájékoztatás okán nyilvánosak:

Neve/Cégneve:
Székhelye:
Postacíme:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Központi e-mail címe:
Telefonos elérhetősége:
Fax száma:
Nyilvántartásba vevő Bíróság/Hatóság megnevezése:
Engedélyköteles tevékenység végzése esetén az engedélyező Hatóság megnevezése és a kiadott engedélyének a száma:  

A Kereskedő elismeri és tudomásul veszi azt a tényt, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót – a jogszabály által meghatározott kivételektől eltekintve - elállási jog illeti meg, amely a termék átvételétől számított nyolc munkanapon belül - indokolás nélkül - gyakorolható. A Felhasználó az elállási nyilatkozatát a Kereskedő fent jelzett elérhetőségein terjesztheti elő. 

VII. Felelősség

Az Üzemeltető a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pontjában foglalt rendelkezések értelmében, közvetítő szolgáltatóként végzi.

Az Üzemeltető mindezek értelmében nem felel a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetett termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó tud-e érvényes és hatályos szerződést kötni a termékek adás-vétele, illetve a szolgáltatások igénybevétele tekintetében a Kereskedővel. Az Üzemeltető nem felel továbbá a termékek minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért, vagy biztonságáért, illetve azért sem, hogy a termék, vagy a szolgáltatás a Felhasználó saját céljaira megfelelő-e. Az Üzemeltető nem felel továbbá a nem tőle származó ajánlatok alapján létrejött szerződésekért, vagy a szerződéskötések esetleges elmaradásáért.

Az Üzemeltető félként nem vehet részt és nem avatkozhat bele a Felhasználó és a Kereskedő között esetlegesen kialakuló jogvitákba, továbbá mentesül mindennemű követeléstől és igénytől.

Az Üzemeltető által a Kereskedő részére megadott ellenőrző kódért, jelszóért, illetve annak biztonságos tárolásáért a Kereskedő felel.

A jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek alapján létrejött jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű tényt, adatot, információt a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító oldal zárt informatikai rendszere tárolja. A Kereskedő elismeri a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agár ár összehasonlító oldal zárt informatikai rendszere által tárolt adatok hitelességét.

Amennyiben a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon a Kereskedő által megjelenített, vagy elérhetővé tett tartalommal összefüggésben akár harmadik személy, akár bármely hatóság vagy bíróság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, úgy az ilyen típusú igényérvényesítésekkel, vagy eljárásokkal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, kiadást és akár vagyoni, akár nem vagyoni kártérítést a Kereskedő köteles viselni.

Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között együttműködik az érintett hatóságokkal a jogsértést elkövető személy, vagy személyek felelősségre vonása érdekében. 

VIII.  Fizetési feltételek, a késedelem jogkövetkezményei

Az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál által nyújtott szolgáltatások használatáért az Üzemeltető a Kereskedő részére a jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek mellékletét képező Díjak, költségek elnevezésű melléklet alapján meghatározott díjakat és költségeket számítja fel. Az Üzemeltető a Kereskedő részére egyedi díjszabást is megajánlhat.

Az Üzemeltető a Kereskedőkkel történő elszámolás tekintetében havi elszámolást alkalmaz – a Kereskedő által az adott hónapban teljesített forgalom alapul vételével - azzal, hogy az első havi elszámolás törthavi elszámolás is lehet. A havi elszámolás egyebekben a naptári hónapokkal esik egybe.

A Kereskedő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által kiállított, esedékes számlája megfizetését, az annak kiállításától számított 8 napon belül az Üzemeltető számláján feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles teljesíteni. Felek a pénzügyi teljesítést azon a napon tekintik teljesítettnek, amikor az esedékes díjat az Üzemeltető számlavezető pénzintézete az Üzemeltető számláján jóváírja. A Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető számlázása elektronikus úton történik.

Késedelmes fizetés esetén az Üzemeltető a Kereskedő részére késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a késedelembe esés időpontjától a kifizetés napjáig terjedő időtartamban a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege, egyezően a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel.

Késedelmes fizetés esetén – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően - az Üzemeltető jogosult a Kereskedő kereskedői fiókját azonnali hatállyal felfüggeszteni. 

IX. Kapcsolattartás

Az Üzemeltető a Kereskedő részére az értesítéseket a Kereskedő által megjelölt és a kereskedői fiókban tárolt mindenkori elektronikus levelezési címre, mint hatályos értesítési címre küldi meg. A hivatkozott típusú értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Amennyiben a Kereskedő ezt igényli, az Üzemeltető a Kereskedő részére ún. technikai segítségnyújtó felületet (help desk) biztosíthat.

Amennyiben a kereskedői fiókban tárolt valamely adat megváltozik, úgy a Kereskedő köteles ezt a változást a kereskedői fiókjában haladéktalanul feltüntetni. Amennyiben a Kereskedő a jelzett átvezetést elmulasztja, úgy az átvezetés elmulasztásából eredő valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik. 

X. Záró rendelkezések

Az Üzemeltető a jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételeket a Kereskedők részére az alábbi helyeken teszi közzé:

 - a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon

Az Üzemeltető a  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál szolgáltatásait érintő esetleges Kereskedői írásbeli panaszokat elsődlegesen a portál erre a célra szolgáló online felületén, másodlagosan a székhelyén fogadja. A Kereskedői panaszokat az Üzemeltető elsődlegesen a Kereskedő által megadott e-mail címre, zárt rendszerből megküldött e-mail útján, másodlagosan – az Üzemeltető székhelyére érkezett írásbeli panaszok esetében – ajánlott, tértivevényes válaszlevél megküldése útján válaszolja meg mindkét esetben a vonatkozó törvény által előírt törvényes határidőn belül.

A Kereskedő személyes adatainak védelme és bizalmas kezelése az Üzemeltető alapvető kötelessége.

Az Üzemeltető és a Kereskedő az esetleges jogvitáikat megkísérlik egymás között békés úton rendezni.

A jelen Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes Általános Kereskedői Felhasználási Feltételek érvényességét.

A  www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál az ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság szellemi terméke, egyben licencének a tulajdonosa. 

A Kereskedő által a terméklapokon megjelenített és feltöltött minden tartalom a Kereskedő szellemi tulajdonát képezi, mely adatok közül a terméket ábrázoló képre és leírásra az Üzemeltető az általa létrehozott termékadatbázis képzése érdekében, időkorlát-, és ellentételezés nélküli felhasználási jogot szerez. 

Melléklet:

- Díjak és költségek (Kérjük, hogy  a "Díjak  és kötségek"-ért  lépjen kapcsolatba velünk!