Felhasználási feltételek

Az ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság által létrehozott és üzemeltetett www.novenyvedoszer.info elnevezésű, internetes kert-agrár ár összehasonlító portál – Általános Felhasználási Feltételei

I. Értelmező rendelkezések
II. Bevezetés
III. Alapvető tudnivalók
IV. A vételi ajánlat megtételére vonatkozó feltételek
V. Felelősség
VI. Záró rendelkezések

I. Értelmező rendelkezések:

Üzemeltető: az ITENT Kft., mint jogi személy, amely az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki, illetve amely a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon megtalálható bármely ajánlatra vételi ajánlatot tesz

Internetes kert-agrár ár összehasonlító portál: az ITENT Kft. által létrehozott és üzemeltetett, www.novenyvedoszer.info elnevezésű honlap, amelynek fő profilja a növényvédő szer területet érintően a magyarországi piacon fellelhető termékek és szolgáltatások adattartalmainak, főbb jellemzőinek, felhasználási összefüggéseinek és árainak feltüntetése és összehasonlítása

Termék: az ITENT Kft. által létrehozott és üzemeltetett www.novenyvedoszer.info elnevezésű internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetett és értékesítésre szánt valamennyi birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, továbbá valamennyi igénybe vehető szolgáltatás

Kereskedő: Minden olyan egyéni vállalkozó, egyéni cég és gazdálkodó szervezet, akinek az ajánlatai az Üzemeltetővel létrejövő szerződés alapján, az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetésre kerülnek

II. Bevezetés:

A jelen Általános Felhasználási Feltételek az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejövő jogviszony tekintetében tartalmazza az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál által nyújtott szolgáltatások használati feltételeit.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek hatálya kizárólag a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál által nyújtott szolgáltatásokra, az internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon keresztül értékesített termékekre, valamint az internetes kert-agrár ár összehasonlító portál által elérhetővé tett információkra terjed ki.

Az Üzemeltető adatai:

Cégneve: ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1039 Budapest, Királyok útja 299.
Cégjegyzékszáma: 01-09-739067
Adószáma: 13511854-2-41
Központi e-mail címe: itent@itent.hu
Telefonos elérhetősége: (+36 20 9443 401)

III. Alapvető tudnivalók:

Az internetes kert-agrár ár összehasonlító portál használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Felhasználási Feltételeket. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszonyra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető az Általános Felhasználási Feltételek esetleges módosításáról a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon – felhívás formájában – ad tájékoztatást. Amennyiben a Felhasználó mindezeket követően a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál bármely termékére vételi ajánlatot tesz, illetve a portál által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi, az egyben az Általános Felhasználási Feltételek módosításának az elfogadását is jelenti.

A www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál használata során a Felhasználó köteles mindenben a valóságnak megfelelően tájékoztatni az Üzemeltetőt. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó tevékenységét moderálni, továbbá a Felhasználó által megadott adatokat bármikor ellenőrizni, így amennyiben esetlegesen az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok, illetve a Felhasználó által nyújtott tájékoztatás, vagy a Felhasználó tevékenysége nem, vagy nem teljes mértékben felelnek meg a valóságnak, illetve az bármely módon www.novenyvedoszer.info törvénytelennek, vagy erkölcstelennek minősülhet, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését teljesen, vagy részlegesen korlátozni.

A www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál használata során, valamennyi Felhasználót a Felhasználó által megadott elektronikus levelezési cím – a továbbiakban: e-mail cím – és az Üzemeltető által a Felhasználó részére nyújtott ellenőrző kód együttesen azonosítja. Egy ellenőrző kód csak egy e-mail címhez tartozhat.

Az Üzemeltető a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon történő vételi ajánlat megtételét valamennyi Felhasználó részére, a portálon történő regisztráció megvalósítása mellett biztosítja. A regisztráció megtételéhez a Felhasználó által megadott e-mail cím és az Üzemeltető által a Felhasználó részére nyújtott, az Üzemeltető által a Felhasználó e-mail címére elküldött ellenőrző kód szükséges.
Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony a Felhasználó által megvalósított regisztrációval jön létre és a regisztráció törlésével automatikusan – minden további értesítés nélkül – megszűnik.

IV. A vételi ajánlat megtételére vonatkozó feltételek:

Amennyiben a Felhasználó a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon megtalálható bármely termék, vagy szolgáltatás tekintetében a kereskedő Internet oldalára átlépve vételi ajánlatot tesz, ajánlatához a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 211. §-ban foglalt rendelkezések értelmében kötve marad, tehát a vételi ajánlattal érintett termék, vagy termékek, továbbá szolgáltatás, vagy szolgáltatások tekintetében kötelező érvényű ajánlatot tesz a Kereskedő részére. Mindezek alapján, a vételi ajánlat Kereskedő által történő elfogadásával egyidejűleg, szerződés a Felhasználó és a Kereskedő között jön létre. A hivatkozott szerződésben foglaltakat ezért mind a Felhasználó, mind a Kereskedő köteles betartani és teljesíteni. A szerződést érintő, illetve a szerződésből fakadó valamennyi igényt, így a fogyasztói jogokat is, a Felhasználó kizárólag a Kereskedőnél érvényesítheti.

Amennyiben a Felhasználó a hivatkozott szerződés kapcsán szerződésszegést követ el és ezt a tényt a Kereskedő az Üzemeltető felé jelzi, úgy az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését teljesen, vagy részlegesen korlátozni.

V. Felelősség:

Az Üzemeltető a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pontjában foglalt rendelkezések értelmében, közvetítő szolgáltatóként végzi.

Az Üzemeltető mindezek értelmében nem felel a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon feltüntetett termékek és szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó tud-e érvényes és hatályos szerződést kötni a termékek, valamint szolgáltatások vétele tekintetében a Kereskedővel. Az Üzemeltető nem felel továbbá a termékek, illetve szolgáltatások minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért, vagy biztonságáért, illetve azért sem, hogy a termék, vagy a szolgáltatás a Felhasználó saját céljaira megfelelő-e. Az Üzemeltető nem felel továbbá a nem tőle származó ajánlatok alapján létrejött szerződésekért, vagy a szerződéskötések esetleges elmaradásáért.

Az Üzemeltető félként nem vehet részt és nem avatkozhat bele a Felhasználó és a Kereskedő között esetlegesen kialakuló jogvitákba, továbbá mentesül mindennemű követeléstől és igénytől.

VI. Záró rendelkezések

Az Üzemeltető a jelen Általános Felhasználási Feltételeket a Felhasználók részére az alábbi helyeken teszi közzé: 
 - a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portálon, illetve 

Az Üzemeltető a www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál szolgáltatásait érintő esetleges Felhasználói írásbeli panaszokat elsődlegesen a portál erre a célra szolgáló online felületén, másodlagosan a székhelyén fogadja. A Felhasználói panaszokat az Üzemeltető elsődlegesen a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt rendszerből megküldött e-mail útján, másodlagosan – az Üzemeltető székhelyére érkezett írásbeli panaszok esetében – ajánlott, tértivevényes válaszlevél megküldése útján válaszolja meg mindkét esetben a vonatkozó törvény által előírt törvényes határidőn belül.

A Felhasználó személyes adatainak védelme és bizalmas kezelése az Üzemeltető alapvető kötelessége.

Az Üzemeltető és a Felhasználó az esetleges jogvitáikat megkísérlik egymás között békés úton rendezni.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az Általános Felhasználási Feltételek egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes Általános Felhasználási Feltételek érvényességét.

A www.novenyvedoszer.info internetes kert-agrár ár összehasonlító portál az ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság szellemi terméke, egyben licencének a tulajdonosa.